Başarı Öyküleri

TOBB İkiz Kuleleri, Ankara

TOBB İkiz Kuleleri, Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ait olan TOBB İkiz Kuleleri, Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde bulunan 34 kat, 140 metre yükseklikteki iki bloktan ve kulelerin hemen yanında bulunan çok katlı bir kompleksten oluşmaktadır. Türkiye’nin en büyük binalarından biri olan TOBB İkiz Kuleleri hem teknolojik düzeyi hem de insan yoğunluğu açısından can ve mal güvenliği gereksinimlerinin en üst düzeyde çözülmesi gereken yapılardan biri olarak öne çıkmaktadır.

EEC'nin Rolü

TOBB İkiz Kuleleri Yangın Alarm Sistemi, EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri tarafından tasarlanmış ve tesis edilmiştir. EEC bu projede iş ortağı UTC Security firmasının Edwards EST3 kontrol panellerini ve Signature Serisi algılama ürünlerini kullanmıştır.

Teknik Yaklaşım

Signature Serisi, mikroişlemci kontrollü ve algoritma tabanlı dedektör ve yardımcı saha elemanlarından oluşan, çok yüksek hatalı-alarm bağışıklığını, hızlı alarm verme yetkinliğiyle birleştiren üstün nitelikli bir ürün ailesidir. Uzun test süreçleri sonunda elde edilmiş yangın algoritmalarıyla karar verme yetisine sahip algılama elemanlarını içermektedir ve benzersiz ayakta kalma özellikleri bulunmaktadır. EST3 kontrol panelleri, güçlü network özellikleri ve esnek programlama yeteneklerine sahip yazılımlarıyla karmaşık yangın tepki stratejilerini ve entegrasyon gereksinimlerini kolaylıkla sağlayabilmektedir.

Retrofit Uygulaması

TOBB İkiz Kulelerinde daha önceden tesis edilmiş ve çalışmaz durumdaki yangın alarm sistemi mevcut kablo altyapısı kullanılarak tamamen değiştirilmiş ve yeni bölümler de bu yenilenen sisteme eklenmiştir. Hemen her türlü kabloyla çalışabilen üstün Signature haberleşme teknolojisini daha önce de pek çok benzer projede test etmiş olan EEC, TOBB İkiz Kuleleri için de, önemli kablo tesisatı maliyet tasarrufu sağlayan retrofit uygulamasını tereddütsüz önermiş ve garanti ederek projeyi üstlenmiştir. Sonuç tam anlamıyla başarılı ve tatmin edicidir.

Sistemde 11 adet EST3 Serisi Network Yangın Alarm Paneli (88 çevrim, 22.000 adres kapasitesi ile) network olarak çalışmakta ve haberleşme merkezinde bulunan FireWorks Yangın Alarm Bilgisayarı ve Grafik İzleme Yazılımından sistemin izlemesi ve kontrolü sağlanmaktadır. Sistemde 6000'e yakın dedektör ve 4000 civarında izleme/kontrol modülü olmak üzere yaklaşık 10.000 adet adresli cihaz bulunmaktadır.

Ürün Teknolojisi

UTC Edwards Signature serisi, TOBB İkiz Kulelerine yakışır biçimde, öngörülen ve öngörülebilecek tüm acil durum operasyonlarını gerçekleştirebilecek özellikte, yangın ve güvenlik teknolojilerinin en ileri aşamalarını temsil eden üstün kaliteli bir sistemdir. Bu sistemin sağladığı temel özellikler ve imkanlar şu şekilde özetlenebilir:

  1. Kendi başına karar verebilme yeteneği: Her bir dedektörün içinde bulunan mikro-işlemci, daha önceden yapılmış yangın testleri sonucunda elde edilmiş ve kendi hafızasına yerleştirilmiş yangın algoritmalarını kullanarak, algıladığı değişikliklerin bir yangın durumuna uyup uymadığına kendisi karar vermektedir. Bir "dağıtılmış zeka" uygulaması olan bu çözümde, hem dedektör başına veri işleme kapasitesi çok üst düzeyde artmakta, hem de dedektörün yangın kontrol paneliyle haberleşme yapmak zorunda kalmadan alarm durumuna geçmesi mümkün olmaktadır. Kontrol paneli ile haberleşmesi kesilmesi halinde bile 24V beslemesi mevcut olduğu sürece bir dedektör alarm durumuna geçebilmekte, bulunduğu çevrime bağlı alarm sirenlerini ve rölelerini aktive edebilmektedir.
  2. Çok sensörlü algılama: Dedektörlerde aynı dedektörün içine yerleştirilmiş iki ya da üç sensör (optik+sıcaklık veya optik+iyonizasyon+sıcaklık) birlikte izlenerek, bütün farklı algılamaların birbirleriyle etkileşimleri hafızadaki algoritmalarla işlenerek hem çok kararlı hem de çok hızlı karar verme olanağı bulunmaktadır.
  3. Kontrol paneli ile hızlı haberleşme: Karar verme işlemi dedektörde yapıldığı için alarm durumuna geçen dedektör, durumu hemen kontrol paneline aktarabilmektedir. Bu uygulamada olduğu gibi çok daha büyük sistemlerde bile kontrol panelinde alarm durumu oluşma hızı 0,75 saniyenin altında kalmaktadır.
  4. Basit, ekransız kablolarla çalışabilme: Özel kabloya ihtiyaç duyulmamakta, sistem hemen her tip kabloyla sistem çalışabilmektedir. Sistem Class B olarak da çalışabilir, hatta bir çevrim üzerinde sayısı 124'e kadar artabilen T-tipi bağlantılar ile dallar oluşturmak da mümkündür. Bu özellikleriyle sistem, eskimiş konvansiyonel ya da analog adreslenebilir sistemlerin kablo alt yapıları kullanılarak retrofit yapılmasını mümkün kılmaktadır.
  5. Güçlü Kirlilik Kompanzasyonu: Signature Serisi dedektörlerin algılamasında ortam şartlarındaki uzun süreli değişiklikler neredeyse hiç etki yapmamaktadır. Her dedektör kendi üzerinde zamanla gelişen kirlenme, nem ve yaşlanma gibi faktörleri izleyerek belleğine kaydetmekte ve algılama eşiklerini bu bilgilere göre yenilemektedir.  Bu özellik, NFPA 72'ye göre dedektörlerde yapılması gerekli kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.  UL Laboratuarları, Signature Serisi dedektörlerin kalibrasyon ihtiyacı göstermediğini onaylamaktadır.
  6. Elektronik adresleme: Sistemde her dedektörün içindeki mikro-işlemci sayesinde dedektörün yerleşik ve farklı bir kimliği bulunmakta ve adresleme kontrol paneli tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
  7. Ürün geliştirme ve ileri teknolojileri yansıtma olanağı: Dedektörlerin ve kontrol panelinin çalışma özellikleri birbirlerine bağlı olmadığı için teknolojideki ilerlemelerin her iki tarafta da bağımsız olarak uygulanabilmesi mümkün olmaktadır. Örneğin daha gelişmiş yangın algoritmalarının oluşturulması halinde bunlar hemen dedektörlere yansıtılabilmekte, hatta eski dedektörler de upgrade edilebilmektedir. Aynı şekilde daha hızlı bilgi işleme, programlama vb. geliştirmeler, dedektörlerden etkilenmeksizin kontrol panellerinde gerçekleştirilebilmektedir.
  8. Çoklu protokol desteği: EST3 kontrol panellerinin tüm güncel bina teknolojisi iletişim protokollerini destekliyor olması, hem güncel durumda entegrasyon imkanları açısından, hem de geleceğe yönelik olarak sistemin işlevselliğini koruması açısından büyük avantaj sağlamaktadır. EST3 Gateway kullanarak Lonworks, BacNet, Modbus, Profibus gibi bir dizi iletişim protokolü aynı cihazlara rahatlıkla bağlanabilmektedir.

Diğer Sistemlerle İlişkiler ve Üst Düzey Entegrasyon

TOBB İkiz Kulelerinde yangın algılama ve alarm sistemi, acil durum tepki stratejisine ve senaryolarına bağlı olarak diğer mekanik ve elektromekanik sistemlerle entegre çalışmaktadır. Tüm adresli cihazlarla ve sistemle ilgili bilgileri noktasal düzeyde üst otomasyon sistemine bir haberleşme protokolü vasıtası ile ileten sistem, bir yangın durumunda tüm kontrolü ele alarak diğer sistemlerin önüne geçmektedir.

Acil durum duman kontrol entegrasyonu, havalandırma sisteminin parçası olan klima santralleri, yangın damperleri, duman tahliye fanları ve merdiven basınçlandırma fanlarının kontrolü ile gerçekleştirilmekte ve yangın durumu olan mahaldeki dumanın, diğer güvenli bölgelere yayılmadan, binadan tahliyesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda insanların güvenli tahliyesi için kaçış yolları olan merdivenlerin duman açısından temiz kalması amacıyla tesis edilmiş olan merdiven basınçlandırma fanlarının kontrolü sağlanmaktadır.

Sulu Söndürme Sistemindeki akış anahtarlarının, hat kesme vanalarının ve pompaların durumları Signature Serisi tek kanallı kontak izleme modülleri ile sürekli izlenerek, sükûnet durumunda sistemin sağlıklı ve çalışmaya hazır olup olmadığı denetlenirken, bir yangın durumunda da sulu söndürme sisteminin çalışması izlenmektedir.

Asansörlerin yangın durumunda zemin kata çağırılması, eğer bu esnada zemin katta yangın varsa alternatif olarak seçilmiş bir başka kata yönlendirilmesi gibi kontroller de ilgili sistemler ile entegrasyon kapsamında, yine Signature Serisi kontrol modülleri tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Kartlı Geçiş Kontrol Sisteminde bulunan, kaçış yollarındaki kapıların kilitlerinin açılması ve turnikelerin kollarının serbest bırakılması gibi kontroller yangın senaryosuna bağlı olarak yangın alarm sisteminin üzerinden sağlanmaktadır.

Seslendirme sistemi üzerinden yapılan sesli tahliye anonsunun kontrolü, insanların doğru ve hızlı bir şekilde tahliye edilmesi için yangın alarm sistemi ile sağlanmaktadır.

Çeşitli kritik mahallerde tesis edilmiş olan gazlı söndürme sistemlerinin alarm ve arıza durumları yine sürekli olarak yangın alarm sistemi tarafından denetlenmektedir.

Bunların yanında doğalgaz gaz kesme vanalarının kontrolü, su baskını dedektörlerinin izlenmesi yine yangın alarm sistemi ile yapılmaktadır.

Yangın alarm sisteminin izleme ve kontrolü için haberleşme merkezinde tesis edilmiş bir Grafik İzleme Bilgisayarı ve FireWorks Grafik İzleme Yazılımı bulunmaktadır.  FireWorks Grafik İzleme Yazılımı, EST3 Panelleri ile kullanıcı arasındaki veri iletişimini sağlayan bir arayüz programıdır.

Bu yazılım sayesinde yangın alarm sistemi tarafından izlenip kontrol edilen tüm cihazlar mimari planlar üzerinde grafik olarak görülebilmekte, olası alarm durumlarında ilgili kısımların mimari planlarına hızlı ulaşım ve planlar üzerinde detaylı inceleme yapma imkânı bulunmaktadır.  FireWorks olay anında yapılması gereken işlemleri güvenlik operatörlerine otomatik olarak bildirmekte, alarm ve arıza arşivini, operatörler tarafından interaktif olarak tutulan kayıtları saklamaktadır.

TOBB İkiz Kuleler projesinde de olduğu gibi, Edwards Signature Serisi ürün ailesi, binlerce algılama ve kontrol noktası bulunan, çok sayıda panelin network çalışması gereken, büyük ölçekli ve karmaşık duman kontrol yönetimine ihtiyaç duyulan, diğer bina sistemleriyle entegrasyonun yoğun olduğu projelerde eşsiz çözüm olanakları sunmaktadır. 35 yılı aşkın bir süredir kaliteli bina ve tesisler için yeni teknolojilerin öncülüğünü yapan EEC, bilgi birikimi, deneyimi ve güçlü mühendislik ve teknik servis kadrolarıyla, üst düzey yangın, güvenlik ve bina otomasyon projelerinde özellikle tercih edilen bir firma olmaya devam etmektedir.

Detaylı referans kitabımız için lütfen bize ulaşın

Bize Ulaşın